Phytophthora infestans am Kartoffelblatt. Fritjof Herfarth

Phytophthora infestans am Kartoffelblatt. Fritjof Herfarth

Phytophthora infestans am Kartoffelblatt. Fritjof Herfarth

Phytophthora infestans am Kartoffelblatt. Fritjof Herfarth, Landwirtschaftskammer NRW